“അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ”- റിവ്യൂ

ഈ വർഷം കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മമ്മുട്ടി – ഷാജി പാടൂർ ടീമിന്റെ “അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾ”.. പ്രതീക്ഷ തെറ്റിക്കാതെ എന്നിലെ സിനിമ ആസ്വാദകനു പൂർണ തൃപ്തി നൽകി

Read more
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com